Cart 0

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost podataka o ličnosti koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice Kalisi.rs odnosno u procesu registracije Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Internet stranice Kalisi.rs. Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Kalisi.

Kalisi d.o.o. kao pružalac usluga Internet stranice Kalisi.rs pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim dokumentom opisano je kako rukovalac podataka Kalisi d.o.o. Čačak, Baluga (Ljubićska), (u daljem tekstu Kalisi) obrađuje lične podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice Kalisi (u daljem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama Kalisi (u daljem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Kalisi d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, s kim ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su vaša prava vezano za pristup podacima o ličnosti, ispravku, brisanje i vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi podataka o ličnosti može poslati e-mail poruku na adresu zastitnik@kalisi.rs

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici Kalisi od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Kalisi, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa obradom podataka o ličnosti kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje Kalisi putem Internet stranice Kalisi.rs?

Prilikom registracije lica za Kupca Kalisi Internet stranice, Kalisi d.o.o. će od budućeg Kupca tražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe kao Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Kalisi Internet stranice, Kalisi d.o.o. će od budućeg Korisnika tražiti unos informacija o sebi (ličnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvodljiva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vreme pristupa na Internet stranicu Kalisi, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara, i verziji aplikacije i vašim jezičkim podešavanjima.

Takođe možemo da prikupljamo informacije o klikovima i Kalisi stranicama koje su vam prikazane. Kalisi savetuje Kupcima da brinu o svojoj pristupnoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Kalisi. Savetujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova kao i brojeve, i da svakako upotrebite lozinku od bar šest znakova. Savetujemo da lozinku periodično promenite (bar jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Kalisi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti?

Kalisi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Kupca Internet stranice Kalisi.rs u svrhu sprovođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Kalisi, realizacije ugovora o kupovini robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, a delom primenjujemo i automatizovane procese za obradu kako bismo stalno unapređivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila što individualnija i kako bismo svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Kalisi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, poziva na učešče u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenja, istraživanja tržišta i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o deci. Ako ustanovimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili staratelja dece mlađe od 16 godina, uklonićemo ih bez odlaganja. Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju da koriste Kalisi Internet stranicu. Nijedan deo Internet stranice Kalisi nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade podataka o ličnosti?

Kupac unosom svojih podataka o ličnosti i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Kalisi, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja pa je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po porudžbini Kupca, kao i sklopljenog ugovora kojem je kupac kao stranka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Kalisi i dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje dozvolu za obradu svojih ličnih podataka. Dozvolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka zastitnik@Kalisi.rs

Sa kojim primaocima Kalisi deli podatke o ličnosti?

Kalisi neće deliti podatke o ličnosti Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju.

Kalisi će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po narudžbini Kupca podeliti lične podatke Kupca sa:

1. Pružaocima usluga distribucije robe sa kojima ima trajni ugovor i u tu svrhu za ispunjavanje porudžbina, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije da da ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružaocima usluga ovlašćenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod pa je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlašćenog servisa.

Obrada podataka o ličnosti u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Kalisi u trenutku plaćanja na Internet stranici Kalisi, kao uslov plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži dozvolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja, pružaoca usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Kalisi i Obrađivača podataka o ličnosti. U tu svrhu podaci o ličnosti Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno sačuvani kod pružaoca usluge, koji te podatke čuva u skladu s PCI DSS sertifikacijom, najvišim nivoom zaštite i čuvanja poverljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Kalisi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje lične podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica. Savetuju se Kupci da se informišu o obradi podataka o ličnosti od strane pružaoca usluge na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Kalisi čuva podatke o ličnosti registrovanih Kupaca Internet stranice Kalisi u periodu dok se ostvari svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest meseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti rešene eventualne reklamacije iz prethodnog perioda. Kalisi čuva podatke o ličnosti registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravka podataka o ličnosti- pravo na ispravku i dopunu

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima o ličnosti nakon registracije na stranici i pristupom na „Moj profil“ gde Kupac može da revidira svoje podatke o ličnosti koje je podelio s Kalisi, a prema članu 29.Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac i Korisnik može da zatraži i da dobije od Kalisi kompletnu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i ispravku istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti: zastitnik@Kalisi.rs

Brisanje podataka o ličnosti (pravo na brisanje podataka o ličnosti)

Kupac i Korisnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži brisanje podataka o ličnosti prena članu 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac to može učiniti zahtevom na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@Kalisi.rs i podaci će biti izbrisani bez odlaganja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahteva za brisanje u svakom obaveštenju koje primi od Kalisi putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@Kalisi.rs u kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@Kalisi.rs. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom organu.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca odnosno Korisnika i Kalisi odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Kalisi uzima ozbiljno i preduzima razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako Kalisi sprovodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili sa Internet stranice Kalisi i nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti Kalisi može da izmeni u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na Kalisi Internet stranici. Zato Kalisi poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, savetujemo Kupca i Korisnika da napusti i da ne pristupa i ne koristi Internet stranicu Kalisi.rs. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Kalisi.rs. Nastavak upotrebe Internet stranice Kalisi od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu Izjavu o privatnosti.